Условия За Връщане

Условия за връщане

ИЗТЕГЛИ „ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ“

ИЗТЕГЛИ „ФОРМУЛЯР ЗА ЗАМЯНА“

 Връщане на стока

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

1) Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

- Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока и заяви своето решение в писмен вид.
   • Потребителят следва да използва „Формуляр за връщане“, който може да бъде изтеглен от раздел „Политики за връщане“;
   • формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок;
- Във Формуляра за връщане на стоката, Потребителя следва да избере един от двата начина за възстановяване на платената сума за дадения артикул без цената на куриерските услуги а именно:

1.  Чрез банков превод по банкова сметка на титуляра, която следва да посочи 

2. Чрез предоставяне на електронен код на ваучер за платената сума, която може да се използва при следваща/и покупки в сайта на търговеца. Сумата може да се ползва и на части. Ако поръчката е по- малка от сумата заредена във ваучера,разликата  се запазва за следващ път. Ако е по-голяма се до плаща само разликата. 

- Стоката следва да се върне на Дружеството в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

- Върната в горе посочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:
   • стоката е в оригиналната си опаковка, да не се слагат никакви залепващи материали непосредствено върху нея;
   • стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;

- Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.


- В случаите, когато клиентът се е възползвал от правото на безплатна доставка, при връщане на част или цялата поръчка, сумата за доставката ще бъде приспадната от общата сума при банковия превод.


- Възстановяване на сумата се извършва в срок от четиринадесет работни дни след приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка или чрез електронен код на ваучер, избрани от Потребителя във „Формуляр за връщане“.

  
За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят може (но не е длъжен) да използва възможността за комуникация с Дружеството по електронна поща (email). Ако избере този начин на комуникация, Потребителят трябва да влезе в Сайта и да упражни правото си на отказ чрез съответно попълване на специално създадения „Формуляр за връщане“, който може да бъде свален от раздел „Политики за връщане“ и да го изпрати на email за контакт (contact@muudsfashion.com). След получаване на подаденото електронно заявление Дружеството изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на стоката. Всички останали изброени по-горе условия се прилагат и в този случай.

2) Правила, приложими и при връщането на стоки:

- Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва по банков път или чрез електронен код на ваучер и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

- Върнатата стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието навърната стока са обвързващи за страните.