Условия За Връщане

Условия за връщанеИЗТЕГЛИ „ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ“

 Връщане на стока

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

1) Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

- Отказът следва да бъде на правен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока и заяви своето решение в писмен вид.
   • Потребителят следва да използва „Формуляр за връщане“, който може да бъде изтеглен от раздел „Политики за връщане“;
   • формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок;
- Във Формуляра за връщане на стока се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

- Стоката следва да се върне на Дружеството в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

- Върната в горе посочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:
   • стоката е в оригиналната си опаковка, да не се слагат никакви залепващи материали непосредствено върху нея;
   • стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
   • приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;

- Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

- Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесет дневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във „Формуляр за връщане“.

За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят може (но не е длъжен) да използва възможността за комуникация с Дружеството по електронна поща (email). Ако избере този начин на комуникация, Потребителят трябва да влезе в Сайта и да упражни правото си на отказ чрез съответно попълване на специално създадения „Формуляр за връщане“, който може да бъде свален от раздел „Политики за връщане“ и да го изпрати на email за контакт (contact@muudsfashion.com). След получаване на подаденото електронно заявление Дружеството изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на стоката. Всички останали изброени по-горе условия се прилагат и в този случай.

2) Правила, приложими и при връщането на стоки:

- Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

- Върнатата стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието навърната стока са обвързващи за страните.